Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 14.09.2021.

HZZO uvažio preporuke Pravobraniteljice oko načina ostvarivanja prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Postupajući po pojedinim zaprimljenim pritužbama građana/ki vezano uz poteškoće oko ostvarivanja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, nakon provedenih ispitnih postupaka Pravobraniteljica je uočila pojedine primjere loše prakse, radi čega je Direkciji HZZO-a uputila preporuke.

Naime, od siječnja 2018. roditeljima novorođene djece omogućeno je da određene prijave (poput upisa djeteta u maticu rođenih te u evidenciju državljanstva, prijave prebivališta djeteta na adresu roditelja, reguliranja obveznog zdravstvenog osiguranja djeteta te podnošenja zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete) radi olakšanja cijelog procesa te vremenskih i financijskih ušteda, mogu obaviti u matičnom uredu. Međutim, za sva druga prava koja roditelji žele koristiti (uključujući i prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora kao što su rodiljni i roditeljski dopust, rodiljna i roditeljska pošteda od rada, rodiljna i roditeljska briga) i nadalje je potrebno podnijeti zahtjev nadležnom tijelu, odnosno HZZO-u.

Unatoč navedenom, pojedine pritužbe ukazivale su na određene nesporazume u komunikaciji (potencijalnih) stranaka - roditelja sa HZZO-om kao javnopravnim tijelom u postupcima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Tako su u pojedinim slučajevima roditelji, a uslijed nedovoljne i pogrešne informiranosti, propuštali u zakonskim rokovima podnositi pred HZZO-om zahtjeve za ostvarivanjem svojih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora pogrešno smatrajući da su već prethodno u nadležnim matičnim uredima predali sve potrebne zahtjeve. Stoga su njihovi zahtjevi u takvim slučajevima bili odbijani od strane HZZO-a.

Slijedom navedenog, Pravobraniteljica je uputila slijedeće p r e p o r u k e :

• matičnim uredima da roditelje novorođene djece koji im se obraćaju dodatno informiraju o vrsti prava koja mogu ostvariti u matičnom uredu odnosno da im posebice skrenu pažnju na potrebu dodatnog obraćanja HZZO-u radi ostvarivanja svih ostalih prava iz sustava rodlijnih i roditeljskih potpora.

• HZZO-u, kao i matičnim uredima, da u svom budućem radu prilikom komunikacije sa strankama (kao i potencijalnim strankama) imaju u vidu načelo pomoći stranci (iz čl.7. ZUP-a) kao i institut obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava (članak 155. ZUP-a), a posebice prilikom odlučivanja o pravima iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji pripada sustavu obiteljske politike i socijalne sigurnosti zbog čega je od izuzetne važnosti davanje pravovremenih, potpunih i točnih informacija.

• HZZO-u, kao i matičnim uredima, da u svojim službenim prostorijama kao i na svojim službenim web stranicama, dodatno objavljuju informacije o tome kako se zahtjevi za ostvarivanjem prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora (osim reguliranja obveznog zdravstvenog osiguranja djeteta te podnošenja zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete) trebaju i nadalje u zakonskim rokovima podnositi u HZZO.

Iz povratnog očitovanja Direkcije HZZO-a od 22.7.2021. proizlazi kako su navedene preporuke Pravobraniteljice uvažene.

Tako je Direkcija HZZO-a ponovila uputu svim ustrojstvenim jedinicama HZZO-a da u svom budućem radu, prilikom komunikacije sa strankama, kao i potencijalnim strankama (osobama koje još nisu pokrenule upravni postupak za priznavanjem određenog prava), postupaju u skladu s načelom pomoći neukoj stranci iz čl. 7. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, dalje u tekstu: ZUP) te institutom obavješćivanja o uvjetima ostvarenja i zaštite prava iz čl. 155. ZUP-a. 

Također, dodatno je zatraženo da se u službenim prostorijama ustrojstvenih jedinica HZZO-a (posebice gdje se provode prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora i/ili daju relevantne informacije o istima) dodatno istaknu bitne informacije o ostvarivanju prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora te poduzmu sve moguće mjere da se potencijalnim korisnicima rodiljnih i roditeljskih potpora pruže pravovremene, potpune i točne informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora.

Slijedom navedenog, svi regionalni uredi te područne službe HZZO-a upućeni su da na vidljivo mjesto postave obavijesti o tome koje se prijave (upis djeteta u maticu rođenih te evidenciju državljanstva, prijave prebivališta djeteta na adresu roditelja, reguliranja obveznog zdravstvenog osiguranja djeteta te podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete) mogu podnijeti u matičnim uredima, s jasnom i nedvosmislenom naznakom da je za sva druga prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora koja roditelji žele koristiti potrebno podnijeti zahtjev HZZO-u. Navedenim su obuhvaćene i konkretne informacije o rokovima u kojima je potrebno podnijeti zahtjeve za ostvarivanjem pojedinog prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. 

Navedene informacije su objavljene i na web stranici HZZO-a pod rubrikom Rodiljne i roditeljske potpore, konkretno pod naslovom Važne informacije (poveznica: https://hzzo.hr/vazne-informacije). 

Pravobraniteljica je izrazila zadovoljstvo opisanim postupanjem HZZO-a te je podržala sve poduzete mjere i aktivnosti, koje bi svakako trebale doprinijeti uklanjanju eventualnih budućih nesporazuma i poteškoća u komunikaciji sa (potencijalnim) strankama te dokidanju primjera loše prakse, na koju su ukazivale pojedine pritužbe.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.