Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NATJEČAJI | 14.07.2021.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

14.07.2021.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE

–  1 (jedan) savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za područje praćenja medija 

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij: područje društvenih znanosti, područje  humanističkih znanosti,
– najmanje četiri godine radnog iskustva,
– poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

2. URED PRAVOBRANITELJA/ICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

–  1 (jedan) administrativni/a referent/ica za uredsko poslovanje i arhivu 

Stručni uvjeti:

- SSS tehničke struke, ili općeg upravnog, upravno-birotehničkog ili gimnazijskog usmjerenja, 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
-  vozačka dozvola B kategorije,
- poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe o stjecanju srednje školske spreme), osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj,
– dokaz o radnom stažu i iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadržavaju podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica), odnosno radna knjižica ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi staž te potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr. iz čega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– preslika svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu, 
– dokaz o znanju engleskog jezika ukoliko se prijava odnosi na popunjavanje radnog mjesta  kojem je i to stručni uvjet.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja je dužan/na predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom  u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, 10000 Zagreb, Preobraženska 4/I, Služba za opće poslove, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. 

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. 

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa uprave i web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koja je raspisala javni natječaj, www.prs.hr

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Javni natječaj je objavljen 14.7.2021. u "Narodnim novinama", na web stranicama MInistarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja je raspisala javni natječaj www.prs.hr .

INFORMACIJA KANDIDATIMA/KINAJMA

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA U SLUŽBI ZA STRUČNE POSLOVE
savjetnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za područje praćenja medija:

- prati programske koncepte medija u odnosu na promicanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova, prati javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca, a osobito prikazivanje na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol i spolnu orijentaciju; 
- prati rad političkih stranaka u odnosu na donošenje i provođenje planova djelovanja o pitanju uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca te primjene metoda za promicanje uravnoteženije zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima stranke, na popisima kandidata za izbore u Hrvatski sabor i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, a posebno stranačke kampanje iz rodne perspektive i  druge javne istupe;
- predlaže pravobranitelju/ici pokretanje postupka izmjene propisa, kao i  pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa iz svog djelokruga
-potiče, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi analiza, stručnih elaborata, mišljenja, informacija i prijedloga za rješavanje problema iz djelokruga rada Ureda;
- izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga koje donosi pravobranitelj/ica; 
- ukazuje pravobranitelju/ici  na potrebu  podnošenja prijava nadležnom državnom odvjetništvu i traženje  provođenja nadzora, iz svog djelokruga;
- obavlja pripremu i koordinaciju poslova za izdavačku djelatnost pravobranitelja/ice i lektorira tekstove;
- obavlja prijevode s hrvatskog na engleski jezik i s engleskog na hrvatski jezik;
- brine se o sadržaju web stranice Ureda, njihovoj ažurnosti;
- obavlja poslove informiranja i odnosa s javnošću po uputama pravobranitelja/ice;
- prati druge propise iz svog djelokruga rada.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Koeficijent složenosti poslova službeničkog radnog mjesta iz javnog natječaja utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19 i 63/21), a ista je objavljena na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr).

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se održava u prostorijama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, Zagreb, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju). Kandidati/kinje koji/e ne pristupe testiranju se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH - pročišćeni tekst Narodne novine broj 85/10) i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinja (Zakon o ravnopravnosti spolova - Narodne novine broj 82/08 i 69/17 i Zakona o suzbijanju diskriminacije - Narodne novine broj 85/08 i 112/12).

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje engleskog jezika.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova – www.prs.hr.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  U SLUŽBI ZA OPĆE POSLOVE
administrativni/a referent/ica za uredsko poslovanje i arhivu:


- prijem i dostave pošte, raspoređivanje i otpreme akata, te vođenja propisanih evidencija, knjiga i registara (knjiga pošte i dr.);
- upisuje dokumente u računalni sustav (Upisnik predmeta PRS, Upisnik predmeta PRS - povjerljive pošte, Upisnik upravnih predmeta, te u zajedničke datoteke i mape Ureda);
- obavlja prijem, upućivanje i informiranje stranaka te radi na telefonskoj centrali;
- izrađuje jednostavnije (digitalne) dokumente, vodi adresar poslovnih partnera;
- nadzire urednost, opremljenost i cjelovitost predmeta pripremljenih za pohranjivanje u pismohranu;
- vodi arhivu te propisane evidencije, knjige i registre; organizira postupak izlučivanja predmeta; vodi evidenciju o izdanim predmetima i njihovom vraćanju u arhivu; izrađuje propisana izvješća i brine o njihovom pravovremenom dostavljanju;
- obavlja blagajničko poslovanje - uplate/isplate u kunama i devizama, vodi blagajnički dnevnik (kunski i devizni), otvara, evidentira i obračunava naloge za službena putovanja;
- obavlja poslove organiziranja održavanja  uredskih prostorija i uređaja;
- nabavlja opremu manje vrijednosti, sitni inventar, uredski i drugi materijal te brine o utrošku i otpisu opreme i materijala;
-  vodi materijalne evidencije o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; izdaje potrošni materijal i vodi evidenciju;
- prati propise iz svog djelokruga rada;
- neposredno surađuje sa službenicima/a Službe za stručne poslove i Službe za opće poslove;
- obavlja i druge poslove po nalogu pravobranitelja/ice.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Koeficijent složenosti poslova službeničkog radnog mjesta iz javnog natječaja utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi  br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19 i 63/21), a ista je objavljena na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr). 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se održava u prostorijama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, Zagreb, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju). Kandidati/kinje koji/e ne pristupe testiranju se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH, pročišćeni tekst - Narodne novine broj 85/10) i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinja (Zakon o općem upravnom postupku - Narodne novine broj 47/09 i Uredba o uredskom poslovanju - Narodne novine broj 75/21).

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova – www.prs.hr.

VAŽNA NAPOMENA

Sukladno mjerama za sprječavanje epidemije bolesti COVID-19, svi kandidati/kinje dužni/e su prilikom ulaska u prostorije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova izmjeriti tjelesnu temperaturu, te  tijekom boravka u prostorijama  Pravobraniteljice i za vrijeme održavanja intervjua nositi zaštitnu masku, prije ulaska u prostoriju za intervju koristiti predviđeno dezinfekcijsko sredstvo te držati propisani razmak od 2 metra.

Ukoliko se kandidat/kinja neće pridržavati ovih mjera neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu) te će se smatrati da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, dipl. iur.

PRS_objava za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - 14.7.2021.

PRS_informacija kandidatima/kinjama - 14.7.2021.
 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.