Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 12.05.2021.

Sudjelovanje na sastanku Radne skupine EQUINET-a za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na online sastanku Radne skupine Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET) za ravnopravnost spolova na kojem se raspravljalo o Prijedlogu direktive o transparentnosti plaća, studiji Europskog parlamenta o zakonodavnom okviru vezanom uz rodno uvjetovano nasilje te o pripremama za izvještaj o neformalnim oblicima rada u kućanstvu i skrbi. 

Prvi dio sastanka bio je posvećen Prijedlogu direktive o transparentnosti plaća čije je glavne ciljeve izložila Karen Vandekerckhove iz Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača, s posebnim naglaskom na ulogu tijela za jednakost predviđenih prijedlogom. Potom je uslijedila rasprava u kojoj su predstavnici tijela za jednakost izložili svoje stajalište i komentare o predmetnom prijedlogu. Savjetnik Pravobraniteljice, Josip Šipić, istaknuo je da Pravobraniteljica podržava Prijedlog, napomenuvši da kontinuirano u svojim izvješćima analizira stanje vezano uz rodni jaz u plaćama u Hrvatskoj te daje preporuke za suzbijanje utvrđenih razlika, koje su sukladne mjerama iz Prijedloga direktive. Uz to je napomenuo da je Pravobraniteljica bila nositeljica nedavno okončanog EU projekta „Jednaka prava – jednake plaće jednake mirovine - Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj“ u kojem je izrađen je strateški dokument Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj s preporukama koje idu u smjeru uvođenja mehanizma transparentnosti plaća u svim djelatnostima, definiranja mehanizma praćenja plaća, uključivanja sindikata i predstavnika radnika u provođenje mjera transparentnosti plaća, ugrađivanja pitanja jednakosti plaća u kolektivne ugovore, kontinuiranog osvještavanja problema razlika u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena te unaprjeđenja sustava prikupljanja, obrade, diseminacije i dostupnosti statističkih pokazatelja o rodnome jazu u plaćama i mirovinama. Također je naznačio da se Prijedlogom direktive šire ovlasti Pravobraniteljice, što ima značajne implikacije na pravni okvir kojim se regulira rad Pravobraniteljice kao i na financijska sredstva i ljudske potencijale potrebne za provođenje predviđenih aktivnosti u smislu Prijedloga direktive. 

Drugi dio sastanka bio je posvećen inicijativi Europskog parlamenta za kriminalizaciju rodno uvjetovanog nasilja njegovim stavljanjem na listu europskih zločina, koju je izložila Meena Fernandes iz službe za istraživanja Europskog parlamenta, zadužena za izradu studije procjene inicijative EU-a u području rodno uvjetovanog nasilja. I u ovom je slučaju istaknuta namjera širenja ovlasti tijela za jednakost. U raspravi koja je uslijedila Josip Šipić je istaknuo implikacije koje bi navedena inicijativa imala za budući rad Pravobraniteljice, uz to naznačivši da se iz dosadašnjeg iskustva rada Pravobraniteljice u području rodno uvjetovanog nasilja pokazala nužnost za uspostavljanjem učinkovitog preventivnog mehanizma i sustavnom edukacijom svih stručnih osoba koje sudjeluju u postupanju u slučajevima rodno uvjetovanog nasilja. Također je ukratko izložio glavne aktivnosti, rezultate i zaključke EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je Pravobraniteljica kao nositeljica provodila od 2017. do 2019. godine. 

Završni dio sastanka bavio se neformalnim oblicima rada u kućanstvu i skrbi, pri čemu je Lilana Keith iz Platforme za promicanje socijalne pravde i poštivanje ljudskih prava migranata bez dokumenata unutar Europe (PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) izvijestila o aktivnostima vezanim uz izvještaj o stanju i glavnim problemima vezanim uz neformalne oblike rada u kućanstvu i skrbi te višestrukoj diskriminaciji s kojom se suočavaju migrantkinje kao osobe koje se dominantno nalaze u ovakvim oblicima rada. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.