Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Zakonodavstvo | 19.03.2021.

E-savjetovanje o izmjenama Zakona o lokalnim izborima

E-savjetovanja logoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključila se u e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom Zakona (otvoreno 2. ožujka 2021.) i dala prijedlog u skladu sa svojim nadležnostima. 

Iz perspektive ravnopravnosti spolova, važno je istaknuti da se predviđenim izmjenama u Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) uvodi zabrana kandidiranja na lokalnim izborima i automatski prestanak mandata za osobe koje su pravomoćno osuđene za sva kaznena djela za koje je izrečena kazna zatvora od najmanje 6 mjeseci, uključujući i kazneno djelo nasilja u obitelji, što do sada Zakonom o lokalnim izborima nije bilo predviđeno. Pored toga, uvjeti za kandidiranje i prestanak mandata dodatno se pooštravaju na način da se više ne odnose samo na osobe pravomoćno osuđene na bezuvjetnu zatvorsku kaznu, već se počinju odnositi i na osobe kojima je izrečena uvjetna osuda i(li) rad za opće dobro. Navedeno predstavlja zakonodavno unaprjeđenje u smislu borbe protiv rodno utemeljenog nasilja te je Pravobraniteljica stoga dala podršku ovim zakonodavnim izmjenama. 

Međutim, Pravobraniteljica je dodatno ukazala na prekršajno zakonodavstvo kojim je reguliran problem nasilja u obitelji. Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17 i 126/19) propisane su prekršajne sankcije za počinitelje različitih oblika nasilja u obitelji (tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje). Budući da se u sudskoj praksi znaju javljati slučajevi recidivizma, odnosno višestrukog kršenja odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji od strane istih počinitelja, Pravobraniteljica je načelnog stajališta da pored zabrane obnašanja funkcija u predstavničkim i izvršnim tijelima političke vlasti na lokalnoj razini za počinitelje kaznenog djela nasilja u obitelji, također nije prikladno da takve funkcije obnašaju niti višestruki počinitelji prekršajnih djela koja se odnose na nasilje u obitelji. Stoga je Pravobraniteljica predložila da se u Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom Zakona, razmotri uvrštavanje odgovarajućeg zakonskog rješenja kojim bi se takvoj vrsti prijestupnika također ograničila mogućnost obnašanja funkcija u predstavničkim i izvršnim tijelima političke vlasti na lokalnoj razini. Na taj način bi se na zakonodavnoj razini pridonijelo vrlo važnom aspektu borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, budući da, osim što je počinitelje potrebno izložiti sudskim sankcijama, također je izrazito važno odaslati snažnu društvenu poruku o nultoj stopi tolerancije na nasilje prema ženama, odnosno poruku o apsolutnoj neprihvatljivosti nasilja u obitelji u bilo kojem obliku. Ograničavanjem pristupa prestižnim javnim (upravljačkim) položajima u društvu odaslala bi se upravo takva poruka.

Nakon zaključenja e-savjetovanja, objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju (18. ožujka 2021.). Prijedlog Pravobraniteljice nije prihvaćen uz sljedeće obrazloženje:
„Pravne posljedice osude, koje za posljedicu imaju gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova, kada to zahtijeva zaštita pravnog poretka sukladno članku 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN 143/12, 105/15 i 32/17) vezane su isključivo uz pravomoćnu presudu kojom se okrivljenik proglašava krivim zbog počinjenog kaznenog djela i kojom mu se izriče kazna. Prekršaji su ona ponašanja kojima se povređuje ili ugrožava javni poredak ili društvene vrijednosti čija zaštita nije moguća bez prekršajnog sankcioniranja. Na potonji oblik protupravnog i skrivljenog postupanja ne primjenjuju se pravne posljedice osude u smislu gore citiranog članka 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.“

"Obiteljski nasilnik osuđen za prekršaj može biti načelnik" (Jutarnji list, 24.3.2021.)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.