Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Zakonodavstvo | 04.11.2020.

Obilježavanje 70. godišnjice Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

70. godišnjica EKLJP logoNa današnji dan obilježava se 70 godina od dana donošenja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Najvažnija europska konvencija na području zaštite ljudskih prava donesena je u Rimu, 4. studenog 1950. godine. Konvencijom je uspostavljen temeljni pravni okvir koji države članice Vijeća Europe obvezuje na osiguranje zaštite ljudskih i temeljnih prava iz Konvencije (pravo na život, zabrana mučenja, zabrana ropstva i prisilnog rada, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pošteno suđenje, zabrana  diskriminacije i dr.). U svrhu supsidijarne zaštite konvencijskih prava, 1959. godine osnovan je uropski sud za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu koji pruža zaštitu u slučajevima kad institucije država članica učine povredu odredaba Konvencije. Konvenciju je ratificiralo 47 zemalja, a sastavnim dijelom hrvatskog pravnog poretka postala nakon ratifikacije 5. studenog 1997. godine.

Svaka osoba ili grupa pojedinaca koja smatra da joj je povrijeđeno neko pravo iz Konvecije, nakon što iscrpi sva domaća pravna sredstva, može zatražiti zaštitu od Europskog suda za ljudska prava. Presude Europskog suda za ljudska prava obvezujuće su za države članice, a nadzor nad njihovim izvršenjem provodi Odbor ministara.

Više o obilježavanju 70. godišnjice Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dostupno je na sljedećoj poveznici: https://70.coe.int/home


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.