Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Zakonodavstvo | 03.12.2020.

Zbog neizravne diskriminacije izmijenjen Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

Logo Pravobraniteljice za ravnopravnost spolovaPravobraniteljica je zaprimila pritužbu jedne muške osobe na odredbe članka 15. stavka 4. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (NN 81/19, dalje: Pravilnik) kojima je propisano da „prilikom izrade pisane radnje, kao dijela pravosudnog ispita, kandidat može samo jednom napustiti prostoriju u kojoj se ispit provodi, uz odobrenje osobe koja nadzire tijek ispita, pri čemu napuštanje prostorije nije dopušteno prva dva sata nakon početka ispita i 30 minuta prije isteka vremena određenog za izradu radnje“. Pritužitelj je u svojoj pritužbi tvrdio da navedena odredba  u nepovoljan položaj dovodi osobe koje zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga moraju više puta napuštati prostoriju (npr. trudnice).

Pravobraniteljica je u pokrenutom anti-diskriminacijskom postupku utvrdila postojanje neizravne normativne diskriminacije u navedenom članku, odnosno kršenje članka 7. Zakona o ravnopravnosti spolova koji propisuje da neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma, kriterij ili praksa stavljaju osobe jednog spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna te nadležnima uputila upozorenje i preporuke za izmjenom sporne odredbe.

Sukladno izdanim preporukama, zakonodavac je pokrenuo izmjene zakona te uvažavajući stajališta Pravobraniteljice u izdanim preporukama, prihvatio izmijeniti odredbe Pravilnika na način da one više ne dovode niti jednu skupinu osoba u nepovoljan položaj. S Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, na ovom slučaju surađivale su Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Pučka pravobraniteljica te su o predmetnom zauzele zajednički stav.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.