Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
UREDSKO POSLOVANJE

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova vodi obradu osobnih podataka ispitanika (pritužitelja/ica koji joj se obraćaju radi zaštite od diskriminacije) te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.). Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br, 25/13) kojim se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Etičkim kodeksom državnih službenika (Narodne novine, br,. 40/2011) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika/ca i etička načela na temelju kojih postupaju državni/e službenici/e prilikom obavljanja službene dužnosti.

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

U rubrici Natječaji nalaze sa natječaji za prijam u državnu službu u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova počevši od 2020. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.