Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
ŠTO JE DISKRIMINACIJA?

DISKRIMINACIJA JE ZABRANJENA U SVIM POJAVNIM OBLICIMA (čl. 9. Zakona o suzbijanju diskriminacije).

Što je diskriminacija?

Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili osobama po jednoj ili više osnova. Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju.Poticanje na diskriminaciju također se smatra diskriminacijom.

Diskriminacijske osnove su:

 • rasa ili etičko podrijetlo ili boja kože ili nacionalno podrijetlo
 • spol
 • jezik
 • vjera
 • političko ili drugo uvjerenje
 • nacionalno ili socijalno podrijetlo
 • imovno stanje
 • članstvo u sindikatu
 • obrazovanje
 • društveni položaj
 • bračni ili obiteljski status
 • dob
 • zdravstveno stanje
 • invaliditet
 • genetsko naslijeđe
 • rodnog identiteta
 • izražavanja ili spolne orijentacije

Svaki slučaj nejednakog postupanja nije ujedno i diskriminacija. U kojim slučajevima se stavljanje u nepovoljniji položaj po ovim osnovama ne smatra diskriminacijom navodi čl. 9.st.2. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Zakonom o ravnopravnosti spolova (ZRS) zabranjena je diskriminacija temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije. Zabranjuje se diskriminacija u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roba kao i diskriminacija u pružanju i pristupu uslugama. Poticanje druge osobe na diskriminaciju smatra se diskriminacijom u smislu ovoga Zakona, ako je učinjeno s namjerom. Nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra se diskriminacijom.

Diskriminacija na temelju spola (u daljnjem tekstu: diskriminacija) označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom,  obrazovnom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena. (čl.6.).

Diskriminacija može biti IZRAVNA

Izravna diskriminacija je svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji. (čl. 7, st.1. ZRS)

i NEIZRAVNA

Neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna. (čl.7.st. 2. ZRS).

Uznemiravanje i spolno uznemiravanje predstavljaju diskriminaciju u smislu ZRS.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe, koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. (čl.8.st.2. ZRS)

Spolno uznemiravanje je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi, koje ima za cilj ili predstavlja povredu osobnog dostojanstva, a posebice ako stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. (čl.8.st.3. ZRS).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.