Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

1. siječnja 2009. stupio je na snagu Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08) koji je Hrvatski sabor donio 9. srpnja 2008. Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Zaštita od diskriminacije na osnovi spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijetacije ostaje u nadležnosti Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 112/12)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/08)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.