Održan sastanak s udrugom B.a.B.e. vezano za partnerstvo na prijavi na natječaj EU za projekte

20150619 110434Pravobraniteljica je danas održala sastanak s predstavnicama udruge B.a.B.e. na temu partnerstva na nedavno objavljenom natječaju Europske komisije u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020., u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma. Jedna je od ciljanih osnova je i ona na temelju spola, a aktivnosti koje se predviđaju su, između ostalih, provođenje istraživanja, edukacija i javnih kampanja.

Natječaj se temelji na članku 21. Povelje o temeljnim pravima Europske unije prema kojem je zabranjena diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije te državljanstva.

Na sastanku se raspravljalo o razradi partnerstva i aktivnosti vezano za prijavu na natječaj. Kao jedna od važnijih tema istaknuto je procesuiranje diskriminacije temeljem spola i spolne orijentacije na građanskim sudovima.