Izrada novog NAP-a za suzbijanje trgovanja ljudima

traffickingU prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH održan je sastanak Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Sastanak je održan u cilju izrade prijedloga mjera iz područja koja se odnose na unaprjeđenje normativnog okvira, identifikaciju žrtava trgovanja ljudima, prikupljanje, praćenje i usklađivanje podataka o slučajevima trgovanja ljudima te načinima postupanja sa žrtvama kao i procesuiranje počinitelja, razvijanja mjera za prevenciju trgovanja ljudima, obrazovanje i osnaživanje tijela i timova za rad s žrtvama, koordinaciju i međunarodnu suradnju.

Predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović ukazao je na sastanku na potrebu i važnost usklađivanja i objedinjavanja podataka o slučajevima trgovanja ljudima, posebno MUP-a i DORH-a, ali i pravosuđa. Osim toga, istaknuo je kako je u tekstu dokumenta potrebno posebno dodatno naglasiti da ova vrst nasilja, odnosno kaznenih djela u najvećoj mjeri pogađa žene i djevojčice, te da to i sam nacrt prijedloga Nacionalnog plana u svom uvodu također naglašava. Napomenuo je kako je posebno važno rodnu komponentnu ove vrste nasilja nad ženama isticati i u svim javnim kampanjama, posebice onima koje podižu svijest o problemu trgovanja ljudima te da je tu činjenicu potrebno posebno istaknuti u djelu dokumenta koji govori o javnim kampanjama za podizanje svijesti. Skrenuo je pozornost prisutnima i na činjenicu da je hrvatski Zakon o kaznenom postupku izmijenjen te da su sukladno Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012 proširena prava žrtvama kaznenih djela dok su obveze individualne procjene njihovih potreba proširena na policiju i DORH te da dokument svakako treba reflektirati ta prava žrtava i obveze nadležnih tijela.

Share