PODRUČJA AKTIVNOSTI

 

 

 • Rad i zapošljavanje

   

  work mDiskriminacija na području zapošljavanja i rada zabranjena je u javnom i privatnom sektoru u odnosu na uvjete zapošljavanja, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, napredovanje na poslu, pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja i stručnog usavršavanja, uvjete zaposlenja i rada, članstvo u udrugama radnika ili poslodavaca, usklađivanje profesionalnog i privatnog života, trudnoću, porod, roditeljstvo i sve oblike skrbništva. (ZRS, čl.13.)

   

  Broj članka:
  16
 • Obrazovanje
   
  education mNadležne institucije sustavno će provoditi mjere osiguravanja jednakog pristupa obrazovanju na svim razinama te aktivnosti vezane uz stručno usavršavanje i napredovanje u zvanja radnika/ica u odgoju i obrazovanju. Sadržaji vezani za pitanja ravnopravnosti spolova predstavljaju integralni dio odgoja i obrazovanja na svim razinama obrazovanja, a promicat će nediskriminacijska znanja o ženama i muškarcima, uklanjanje neravnopravnosti spolova i rodnih stereotipa u obrazovanju na svim razinama, kao i uvažavanje rodnih aspekata u svim obrazovnim područjima. Na svim razinama odgoja i obrazovanja primjereno će se brinuti o ujednačenoj zastupljenosti po spolu u učeničkoj i studentskoj populaciji. Sve obrazovne ustanove, kao i sve druge, moraju u sadržajima svjedodžbi, certifikata, licencija i diploma navoditi strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskogm, odnosno muškom rodu, ovisno o spolu primatelja/ice dokumenta. (ZRS, čl. 14.)
   
   
  Broj članka:
  19
 • Mediji

   

  media mMediji će kroz programske sadržaje, programske osnove, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. Zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. (ZRS, čl. 16.)

   

  Broj članka:
  32
 • Obiteljsko nasilje

  violence m Iako ZRS ne navodi obiteljsko nasilje kao područje zabrane diskriminacije, pravobraniteljica ga prati temeljem drugih propisa: UN Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama koja je usvojena na Općoj skupštini UN-a, 20. 12. 1993., Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje 2011. – 2016. i drugih relevantnih propisa vezanih uz obiteljsko nasilje.

   

  Broj članka:
  39
 • Politička participacija

   

  politics mPrilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor zastupnika/ca u Hrvatski sabor, lokalnih izbora i izbor članova/ica u Europski parlament, propisano je poštivanje načela ravnopravnosti spolova i uravnotežena zastupljenost oba spola na izbornim listama. Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%. Pri imenovanju u državna tijela, tijela JLP(R) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima te pri imenovanju članova/ica displomatskih predstavništva, članova odbora, povjerenstava i izaslanstava koja zastupaju RH na međunarodnoj razini, mora se voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola. Postupno povećanje podzastupljenog spola mora se postići nakasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu ZRS-a 2008. (ZRS, čl. 12. i 15.)

   

  Broj članka:
  16
 • Pravosuđe

   

  judiciary mSva pravosudna tijela dužna su voditi evidencije o sudskim predmetima po osnovi spolne diskriminacije i dostavljati ih ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa. (ZRS, čl. 17.)

   

  Broj članka:
  8
 • PROGRESS projekt

   

  EKlogoProgressPravobraniteljica za ravnopravnost spolova provodi projekt u okviru Progress programa - JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 - „Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia“. Glavni cilj ovog projekta jest unaprijediti socijalne i političke prilike žena u tržišnoj utakmici, te podići svijest o nedovoljnoj zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama tvrtki, a u svrhu implementiranja Direktive - 2012/0299 (Directive on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures) predložene od Europske Komisije. Aktivnosti projekta provodit će se do listopada 2015. Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske komisije.

   

  Broj članka:
  54
 • Dobra i usluge

   

  goods mZabranjena je diskriminacija u odnosu na mogućnosti dobivanja i nabave roda kao i diskriminacija u pružanju i pristupu uslugama. (ZRS čl. 6. st. 4.)

   

  Broj članka:
  3
 • Statistika

   

  statistics mSvi statistički podaci i informacije o osobama koje tijela državne vlasti, JLP(R)S-a, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima prikupljaju, evidentiraju i obrađuju, moraju biti iskazani po spolu. (ZRS, čl. 17.)

   

  Broj članka:
  0
 • Zdravstvena zaštita

   

  healthcare m"Države stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja diskriminacije žena u području zdravstvene zaštite kako bi osigurale, na osnovi jednakosti muškaraca i žena, dostupnost zdravstvenih usluga, uključujući one koje se odnose na planiranje obitelji. Neovisno o ovoj odredbi, države stranke osiguravaju ženama odgovarajuće zdravstvene usluge u vezi s trudnoćom, porođajem, razdobljem poslije porođaja, osiguravanjem besplatnih usluga kada je to potrebno, kao i odgovarajuće prehrane tijekom trudnoće i dojenja." (Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, čl. 12. st. 1. i 2.)

   

  Broj članka:
  4