sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Preporuka pravobraniteljice Ministarstvu financija vezana za porezne obveze

Zaprimila sam pritužbu gđe. N.N. iz N., kojom ista navodi kako je proglašena nasljednicom iza pok. N.N, svog izvanbračnog druga, te je temeljem rješenja o nasljeđivanju kao nasljednica 1. nasljednog reda naslijedila osobni automobil. Nadalje navodi kako je rješenjem Klasa: XY Ispostave N. za poreze građana Naslova i temeljem čl. 5. st. 2.i 3. i čl. 6. st.7. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove  proglašena obveznicom poreza na promet istog osobnog automobila. Pritužiteljica smatra kako predmetno rješenje Naslova nije donijeto u skladu s Ustavom, Obiteljskim zakonom i  Zakonom o nasljeđivanju.

Sukladno čl. 19. Zakona o ravnopravnosti spolova, Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.

Čl. 14. Ustava RH zabranjuje diskriminaciju te propisuje kako su svi pred zakonom jednaki.
Čl. 62. Ustava RH priznaje dvije zajednice obitelji - bračnu i izvanbračnu, te navodi kako se pravni odnosi u tim zajednicama uređuju zakonom. Pravna teorija u RH drži kako je izvanbračna zajednica „po svojoj naravi i ustavnopravnom utemeljenju oblik obitelji“ ( Hrvatska pravna revija, br. 2/10).

Iz navedenih ustavnih odredbi slijedi kako su bračna i izvanbračna zajednica zaštićene Ustavom, te kako bračni i izvanbračni drugovi imaju jednak status koje se uređuje zakonom.

       Čl.7. st.2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove  propisuje kako posebni porez na promet iz čl.1. st.2. tog zakona ne plaća nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.

        Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) kao organski zakon čl. 6. st. 2. zabranjuje diskriminaciju temeljem bračnog i obiteljskog  statusa. Takva  zakonska odredba utemeljena je na gore citiranim ustavnim odredbama.

      Čl. 9. Zakona o nasljeđivanju (NN 48/03) određuje nasljednicima prvog nasljednog reda bračnog druga i potomke ostavitelja.

        Čl. 8. st.2. istog zakona u krug zakonskih nasljednika (prvog nasljednog reda) svrstava i izvanbračnog druga, te izrijekom propisuje kako je izvanbračni drug u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim. St.3. istog članka navedenog zakona definira bitna obilježja izvanbračne zajednice kao preduvjete za postojanje iste, a samim time i za nasljeđivanje. Definicija je u bitnome sukladna definiciji iz čl. 3. Obiteljskog zakona.

Iz navedenog nesporno slijedi zaključak kako su bračni i izvanbračni drugovi u pravima, ali i u obvezama koje proizlaze iz Zakona o nasljeđivanju, izjednačeni, te da upravo izjednačavanje prava, ali i obveza bračnih i izvanbračnih drugova u pogledu nasljeđivanja  čini puni smisao čl. 8. st.2. Zakona o nasljeđivanju.
    
Iz navedenog, nadalje, nesporno proizlazi kako je izvanbračna zajednica Ustavom zaštićena kategorija, te da su  izvanbračni drugovi, u smislu čl.8. Zakona o nasljeđivanju izjednačeni u nasljednim pravima s bračnim drugovima ostavitelja. Sukladno tome, čl.8. Zakona o nasljeđivanju po pitanju obveza koje za izvanbračne drugove mogu nastati činjenicom nasljeđivanja, valja tumačiti istovjetno, odnosno valja i izvanbračne drugove, nasljednike prvog nasljednog reda, u smislu čl. 7. st. 2. Zakona o posebnim  porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove osloboditi obveze plaćanja posebnog poreza  na promet.

Stoga Naslovu dajem p r e p o r u k u da u svom budućem postupanju prilikom utvrđivanja obveze plaćanja posebnog poreza na osobne automobile i dr. prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove na odgovarajući način primjeni čl. 14. i 62. Ustava, čl. 6. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i čl. 9. i 8. st.3. Zakona o nasljeđivanju, te izvanbračne drugove ostavitelja oslobodi porezne obveze  u smislu čl. 7. st. 2. Zakona o posebnim  porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
    
Nadalje, dajem p r e p o r u k u  Naslovu da u konkretnom slučaju  primijeni čl.129. st. 1.  I st.3. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) te primjenom čl. 131. istog zakona ukine rješenje kojim je pritužiteljici N.N. utvrđena obveza plaćanja poreza  na promet radi nasljeđivanja osobnog automobila temeljem gore citiranih propisa, jer je rješenje Klasa: UP/XY Ispostave N. za poreze  građana naslova doneseno uz očitu povredu materijalnog propisa, u ovom slučaju gore navedenih odredaba Zakona o nasljeđivanju i Zakona o ravnopravnosti spolova, ali i citiranih odredaba Ustava RH.

Temeljem čl. 23. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova Pravobraniteljica moli Naslov da je u zakonskom roku od 30 dana  od dana primitka ovog upozorenja i preporuke  obavijesti  o mjerama i radnjama poduzetim  u vezi izdane  preporuke.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova